Członkostwo SPACE O4 - miesięczny dostęp do O4 FOUR Terms & Conditions

Regulamin świadczenia usług oraz warunki najmu powierzchni w O4 Four, O4 Six, O4 Star oraz O4 Flow

§1 [Definicje]

1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Olivia Gate A – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Gate”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

b. Olivia Four – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Four”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472B, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

c. Olivia Six – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Six”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

d. Olivia Star – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Star”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472C, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

e. Kompleks Biurowy – zespół budynków biurowych pod handlową nazwą Olivia Centre położonych w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472,

f. Biurko – miejsce do pracy biurowej, do niewyłącznego korzystania przez Użytkownika, wyposażone w biurko i krzesło, wyznaczone na niewydzielonej części Powierzchni Coworkingowej,

g. Moduł Biurowy – zamykane pomieszczenie wydzielone z Powierzchni Coworkingowej, przeznaczone do pracy biurowej Użytkownika, wyposażone w stanowiska pracy (biurko, krzesło, szafka), których liczbę określa Wynajmujący,

h. Sala Konferencyjna – sala przeznaczona do odbywania spotkań biznesowych wydzielona z Powierzchni Coworkingowej,

i. Powierzchnia Coworkingowa – wydzielona powierzchnia znajdującą się w budynkach Olivia Gate A (I piętro) pod nazwą „O4 Flow”, Olivia Four (parter, I i II ) pod nazwą „O4 Four”, Olivia Star (I i II piętro) pod nazwą „O4 Star” oraz Olivia Six (XIII piętro) pod nazwą „O4 Six”, do której podnajmowania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem uprawniony jest Wynajmujący, przy czym część powierzchni przeznaczona jest do współkorzystania przez wszystkich Użytkowników i osoby trzecie, a część powierzchni przeznaczona jest do współkorzystania wyłącznie przez Użytkowników,

j. Miejsce Parkingowe – nieprzypisane (bez wskazania) lub wyznaczone miejsce parkingowe w Kompleksie Biurowym (podziemne lub naziemne),

k. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku zarejestrowany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, jak również jego pracownicy i współpracownicy,

l. Goście – osoby przebywające na terenie Kompleksu Biurowego na zaproszenie Użytkownika, w tym uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Użytkownika w Salkach Konferencyjnych,

m. Wynajmujący – Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 B, wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000421910, REGON 220900160,

n. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin w aktualnym brzmieniu,

o. System rejestracji Członkostwa - https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wynajmującego na rzecz Użytkowników zawierających umowy najmu Powierzchni Coworkingowej lub Sali Konferencyjnej z Wynajmującym na zasadach przewidzianych Regulaminem, zaakceptowanymi warunkami najmu na https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/ i zawartą przez Strony umową.

§2 [Rezerwacja]

1. Korzystanie z Biurka, Modułu Biurowego, innych członkostw (opisanych z zał. 1) oraz Sali Konferencyjnej jest możliwe po wykonaniu następujących czynności:

a. rejestracja w systemie rejestracji Członkostwa: https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/ poprzez wypełnienie dostępnego formularza, podanie aktualnych danych rejestrowych Użytkownika, akceptację niniejszego Regulaminu oraz warunków dodatkowych wybranego pakietu;

b. rezerwacji wybranego przedmiotu najmu w wybranym terminie;

c. dokonania płatności elektronicznej za cały okres najmu z góry, a w przypadku rezerwacji pakietu oznaczonego jako Premium, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – za co najmniej jeden miesiąc z góry, a za każdy kolejny miesiąc z góry do 3 dnia każdego miesiąca, w przypadku najmu sal konferencyjnych oraz innych usług dodatkowych wykraczających poza wybrany pakiet, dokonanie płatności nastąpi z dołu, przy płatności faktury za kolejny okres rozliczeniowy, chyba że okres ten już się zakończył – w takim przypadku faktura ta zostanie wystawiona odrębnie po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

d. pobranie karty (kart) dostępu lub kluczy z recepcji znajdującej się na Powierzchni Coworkingowej; karty lub klucze będą dostępne na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem najmu, przy czym aktywacja dostępu do Powierzchni Coworkingowej będzie zgodna z warunkami i terminami wybranymi przez Użytkownika, oraz zapoznanie się z obowiązującym regulaminem Budynku i regulaminem korzystania z centrum konferencyjnego O4;

e. wydanie Przedmiotu Najmu następuje po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół taki jest również sporządzany na zakończenie okresu najmu;

f. w przypadku rezerwacji Modułu Biurowego – przedstawienie Wynajmującemu ważnej przez cały okres trwania najmu polisy ubezpieczeniowej a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, kradzieży z włamaniem i aktów wandalizmu; b) osób w lokalu od następstw nieszczęśliwych wypadków; c) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000,00 złotych wraz z „klauzulą OC najemcy”;

g. w przypadku najmu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą nierejestrowaną, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potwierdzenia deklarowanych danych osobowych i teleadresowych z ważnym dokumentem tożsamości.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wezwania do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji lub uzupełnienia danych lub – według jego wyboru – wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

3. Potwierdzeniem rezerwacji wybranego pakietu, o którym mowa w §3, jest wystawiona przez Wynajmującego faktura VAT. Użytkownik upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

4. Potwierdzenie rezerwacji wybranego pakietu, o którym mowa w §3, przez Wynajmującego jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu na czas określony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz warunkach dodatkowych wybranego pakietu.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wynajmującym nie uprawnia do posługiwania się adresem Budynku jako adresem prowadzenia działalności gospodarczej ani świadczenia usług, chyba że warunki rezerwacji wyraźnie wskazują inaczej.

6. Kompleks Biurowy i Przestrzeń Coworkingowa jest objęta monitoringiem wizualnym. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie, przechowywanie oraz wykorzystywania danych w ramach tego monitoringu dla celów związanych z zapewnieniem przez Wynajmującego bezpieczeństwem mienia i osób.

§3 [Pakiety]

1. Użytkownik może dokonać wyboru pakietów rezerwacji wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Należny czynsz jest płatny niezależnie od faktycznego wykorzystania Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika. Jeśli wykorzystanie zarezerwowanej Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika nie będzie możliwe z wyłącznej winy Wynajmującego, Użytkownikowi przysługuje zwrot 100% zapłaconego czynszu, co wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze Użytkownika.

3. Okres najmu Członkostwa PREMIUM obejmuje okres 3, 6, 9 albo 12 miesięcy, po upływie powyższego okresu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dla Użytkownika oraz 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla Wynajmującego, o ile Użytkownik nie złoży Wynajmującemu na piśmie, pod rygorem nieważności, oświadczenia przeciwnego, w terminie nie krótszym, niż dwa miesiące dla umów na okres 3-miesięcy oraz trzy miesiące dla umów zawartych na pozostałe okresy, przed zakończeniem dotychczasowego okresu najmu na czas określony.

4. W razie jednoczesnej rezerwacji więcej niż jednego Modułu Biurowego Użytkownik może z Wynajmującym uzgodnić na piśmie pod rygorem nieważności możliwości wspólnej aranżacji ścianek działowych między zarezerwowanymi Modułami Biurowymi.

5. Zakres świadczeń dodatkowych wchodzących w skład rezerwacji pakietu zostanie każdorazowo opisany w systemie rezerwacyjnym i potwierdzeniu rezerwacji. Wchodzące w skład pakietu możliwości skorzystania z Sali Konferencyjnej są uzależnione od jej dostępności i wcześniejszej rezerwacji przez Użytkownika. Opłata za świadczenia dodatkowe wykraczające poza zakres pakietu zostaną naliczone z dołu na fakturze za kolejny okres rozliczeniowy czynszu, który to naliczany jest z góry z terminem płatności 3 dni od daty wystawienia, chyba że okres ten już się zakończył – w takim przypadku faktura ta zostanie wystawiona odrębnie po zakończeniu okresu rozliczenigościeowego.

6. Wynajmujący może raz w roku jednostronnie zwaloryzować Czynsz pakietów wynikający z Załącznika nr 1 ze skutkiem na dzień 01 lutego każdego roku kalendarzowego, według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok dokonania waloryzacji. Waloryzacja może dotyczyć zarówno oferty wskazanej w Załączniku nr jeden jak i umów już zawartych.

§3A [Kaucja gwarancyjna]

1. Na zabezpieczenie wynikających z niniejszego Regulaminu oraz umów roszczeń Wynajmującego o zapłatę zale¬głego Czynszu, należnej Wynajmującemu kary umownej oraz kwoty stano¬wiącej wynagrodzenie powstałej szkody, a także wszelkich innych roszczeń pie¬niężnych, które przysługują lub będą przysługiwać Wynajmu¬jącemu w stosunku do Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownik – na żądanie Wynajmującego – jest zobo¬wiązany złożyć Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotnego miesięcznego Czynszu za najem modułu wskazanego w Załączniku nr 1 i utrzymywać ją przez cały okres trwania najmu.

2. Kaucja gwarancyjna zostanie wpłacona na żądanie Wynajmującego, na rachunek bankowy przez niego wskazany w terminie 5 dni od dnia złożenia żądania do Użytkownika.

3. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Użytkownikowi w części niewykorzystanej przez Wynajmującego na pokrycie roszczeń, o których mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia najmu, jednakże w każdym przypadku po zapłacie przez Użytkownika wszelkich kwot należnych Wynajmującemu na podstawie Regulaminu oraz umowy zawartej na jego podstawie.

4. Jeśli Kaucja gwarancyjna lub jej część zostanie wykorzystana, Użytkownik przywróci kaucję gwarancyjną do jej początkowej kwoty, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika zawiadomienia wysłanego (pocztowo albo elektronicznie) przez Wynajmującego.

§4 [Sale Konferencyjne]

1. Sale Konferencyjne mogą być wynajmowane na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym, naukowym i dydaktycznym oraz innych wydarzeń, których charakter nie narusza dobrego imienia Wynajmującego, nie sprzeciwia się jego uzasadnionym interesom, ani nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi określającymi porządek i zasady funkcjonowania Budynku i Kompleksu Biurowego.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Sal Konferencyjnych jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu i zakresie, które zostały określone podczas rezerwacji danej Sali Konferencyjnej, a także w sposób uwzględniający niezakłócone korzystanie z lokali przez innych najemców Budynku i innych budynków położonych w ramach Kompleksu Biurowego.

3. Rozładunek i załadunek elementów dostarczonych do Sali Konferencyjnej na potrzeby realizacji wydarzenia przez Użytkownika mogą odbywać się jedynie za uprzednią zgodą oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

4. Użytkownik jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg wydarzenia i podania jej danych osobowych i kontaktowych Wynajmującemu.

5. Zarówno Użytkownik, jak i osoby, którymi się posługuje, w tym osoba określona w ust. 4 powyżej, powinny stosować się do uwag i zaleceń porządkowych Wynajmującego oraz jego pracowników, zarządcy Budynku i pracowników ochrony. W przypadkach nagłych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Budynku lub Kompleksu Biurowego przedmiotów i osób zagrażających zdrowiu lub życiu osób na nim przebywających, jak również w inny sposób zakłócających porządek lub bezpieczeństwo osób i mienia. Użytkownik zapewni przestrzeganie powyższych uwag i zaleceń przez uczestników wydarzenia.

6. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Sali Konferencyjnej, w tym w szczególności wyposażenia i sprzętu multimedialnego udostępnianych Użytkownikowi przed wydaniem powierzchni oraz do zgłoszenia Wynajmującemu zastrzeżeń co do stanu Sali Konferencyjnej oraz sprzętu.

7. Wszelkie prace związane z organizacją wydarzenia, w tym np. montaż i demontaż scenografii, sprzętu i urządzeń własnych Użytkownika, mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Wynajmującego w terminie z nim uzgodnionym, niezakłócającym normalnego funkcjonowania Budynku.

8. Użytkownik może zlecić wykonanie usług dodatkowych, w tym zapewnienia cateringu, dostawy dodatkowego sprzętu multimedialnego bezpośrednio u dostawców tych usług, lecz uprzednio zaakceptowanych przez Wynajmującego. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu wszelkich danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe w ramach danego Wydarzenia nie później niż 3 dni przed wydarzeniem.

§5 [Korzystanie z Internetu]

1. Wynajmujący zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu Użytkownikom i Gościom na obszarze Powierzchni Coworkingowej.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek braku działania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

3. Wykorzystywanie łącza internetowego dostępnego na Powierzchni Coworkingowej do działań niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających lub grożących naruszeniem praw osób trzecich jest zabronione pod rygorem natychmiastowego i trwałego zablokowania dostępu do Internetu urządzeń wykorzystywanych do takich działań. Nie wyłącza to innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

§6 [Obowiązki Stron]

1. Powierzchnia Coworkingowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Wynajmujący w godzinach 8:30-16 w dni powszednie zapewnia obsługę recepcyjną Użytkowników, na którą składa się przede wszystkim obsługa rezerwacji i bieżące administrowanie Powierzchnią Coworkingową.

3. Wynajmujący jest uprawniony do wstępu do Powierzchni Coworkingowej w każdym czasie, także do jej wydzielonych powierzchni, w zakresie w jakim okaże się to konieczne dla usunięcia awarii, dokonania naprawy lub uchylenia zagrożenia powstania szkody, jak też przeprowadzenia niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Powierzchni Coworkingowej zgodnie z jej przeznaczeniem – jedynie na cele biurowe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w sposób nieutrudniający korzystania z Powierzchni Coworkingowej przez innych Użytkowników oraz do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym.

5. Użytkownikowi nie wolno zmieniać sposobu korzystania z Powierzchni Coworkingowej ani dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie najmu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do przywrócenia zajmowanego Modułu Biurowego do stanu z dnia jego udostępnienia, w tym do przywrócenia pierwotnego ustawienia mebli, usunięcia dekoracji i akcesoriów biurowych.

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Powierzchni Coworkingowej zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu Budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania Gości oraz wszystkich innych osób, którymi zamierza się posługiwać lub z których usług zamierza korzystać z wyżej wymienionymi zasadami.

7. Goście mogą przebywać na terenie Powierzchni Coworkingowej w godzinach 8:30-16 w dni powszednie, chyba że Użytkownik uzgodni z Wynajmującym uprzednio inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Każda z wydanych Użytkownikowi kart dostępu będzie przypisana do oznaczonej osoby zarejestrowanej w systemie cobot.me i niedopuszczalne jest jej odstępowanie osobom trzecim. W przypadku utraty lub zniszczenia karty dostępu, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego. Wartość karty dostępu (nośnika) wynosi 50,00 złotych netto. Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu powyższą kwotę w przypadku utraty, zniszczenia lub niezwrócenia każdej karty dostępu z upływem najmu.

9. Użytkownik nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu do bezpłatnego używania, w podnajem lub poddzierżawę osobom trzecim bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wynajmującego.

10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do Powierzchni Coworkingowej i jej funkcjonalności w wybranym przez siebie czasie i zakresie – za uprzednim ogłoszeniem tego poprzez wysyłkę mailową na adres podany w systemie rejestracji.

11. Zarówno Użytkownik, Goście jak i osoby, którymi Użytkownik się posługuje, powinny stosować się do uwag i zaleceń porządkowych Wynajmującego oraz jego pracowników, zarządcy Budynku i pracowników ochrony. W przypadkach nagłych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Budynku lub Kompleksu Biurowego przedmiotów i osób zagrażających zdrowiu lub życiu osób na nim przebywających, jak również w inny sposób zakłócających porządek lub bezpieczeństwo osób i mienia.

§ 7 [Zmiana i rozwiązanie Umowy najmu]

1. Wynajmujący ma prawo w każdym czasie trwania umowy najmu do jednostronnej zmiany przedmiotu najmu na inny o podobnej powierzchni, z zastrzeżeniem, że:

a. powierzchnia może się różnić od dotychczasowej o 20%,

b. nowy przedmiot najmu będzie w podobnym stanie technicznym,

c. nowy przedmiot najmu położony będzie w dowolnym budynku w ramach Kompleksu Biurowego.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:

a. Użytkownik oddał przedmiot najmu osobie trzeciej do używania lub go podnajął lub poddzierżawił,

b. korzysta z przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

c. rażąco lub uporczywie narusza obowiązek utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym lub inne obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, regulaminu Budynku lub regulaminu korzystania z centrum konferencyjnego O4, w tym nie przedstawia ważnej i zgodnej z Regulaminem polisy ubezpieczeniowej,

d. Wynajmujący ma uzasadnione prawo podejrzewać, że działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub prowadzi do naruszenia dóbr osobistych Wynajmującego lub podmiotów z nim powiązanych, w tym w szczególności prowadzi do naruszenia ich renomy.

§8 [Rezerwacja]

1. Rezerwacja dokonywana jest przy wykorzystaniu systemu cobot.me prowadzonego przez Upstream-Agile GmbH z siedzibą w Berlinie, z zastrzeżeniem postanowień aktualnego regulaminu dostępnego na stronie https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/.

2. Płatności (m.in. za pomocą przelewu bankowego i kart płatniczych) dokonywane są przy wykorzystaniu systemu płatności przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, z zastrzeżeniem postanowień aktualnego regulaminu dostępnego na stronie www.paylane.pl. W celu i w zakresie wykonywania i obsługiwania takich płatności PayLane sp. z o. o. przetwarza dane osobowe osób dokonujących płatności na zlecenie Wynajmującego – po wyrażeniu odrębnej zgody przez takie osoby na stronie internetowej płatności.

3. Użytkownik może również dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony w banku Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 64 1090 1102 0000 0001 1910 5154 (Olivia Four, Olivia Star I i II piętro), o numerze 18 1090 1102 0000 0001 3277 2021 (Olivia Six) o numerze 84 1090 1102 0000 0001 4347 4783 (Olivia Gate A) nie później jednak niż w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji pakietu, a w każdym razie przed rozpoczęciem najmu. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu rezerwacja pakietu wygasa. Rezerwacja sali konferencyjnych poza pakietem dla obecnego Najemcy będzie potwierdzana w systemie bez konieczności zapłaty z góry.

§9 [Odpowiedzialność Stron]

1. Z chwilą wydania Użytkownikowi kart dostępu do Powierzchni Coworkingowej przechodzą na niego obowiązki związane z jej należytym utrzymaniem i niebezpieczeństwem jej przypadkowego uszkodzenia. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego niezwłocznie o każdej awarii lub zdarzeniu, w wyniku którego Powierzchnia Coworkingowa doznała szkody lub może zostać narażona na szkodę. Użytkownik ponosi pełne ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Powierzchni Coworkingowej, Budynku i terenów do niego przyległych oraz instalacji i urządzeń na nich się znajdujących, spowodowaną przez siebie, swój personel, osoby którymi się w posługiwał lub z usług, których korzystał oraz Gości.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych osób, w szczególności podmiotów, o których mowa w §8 ust. 1-3, ani za wykorzystywanie jego usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu wykonywania umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w każdym innym przypadku ograniczona jest do wysokości wartości ostatniej rezerwacji Użytkownika. Wynajmujący nie jest w żadnym przypadku zobowiązany do naprawienia szkody Użytkownika poniesionej w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz warunków dodatkowych wybranego pakietu.

4. Użytkownik ponosi pełne ryzyko – w granicach swojego posiadania – za utratę mienia, uszkodzenia lub zniszczenia Powierzchni Coworkingowej, w tym w szczególności jej wyposażenia i sprzętu multimedialnego, oraz odpowiada wobec Wynajmującego za szkodę części wspólnych Budynku, piętra oraz terenach wspólnych Kompleksu Biurowego, spowodowaną przez siebie, swój personel, osoby którymi się posługiwał lub z usług których korzystał w związku z prowadzoną przez siebie działalnością na zasadach ogólnych oraz Gości.

5. W razie wyrządzenia Wynajmującemu przez Najemcę szkody, Wynajmującemu służy – według jego własnego wyboru - prawo do zażądania od Najemcy dokonania czynności niezbędnych do przywrócenia stanu poprzedniego Przedmiotu Najmu, części wspólnej Budynku, piętra oraz terenów wspólnych Kompleksu Biurowego na koszt Najemcy, jego własnym staraniem, bądź prawo wykonania tych czynności samodzielnie przez Wynajmującego, na koszt i ryzyko Najemcy, bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Gościom oraz uczestnikom wydarzenia w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem przez Użytkownika, w szczególności za utratę, uszkodzenie odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów, będących ich własnością.

7. Użytkownik zapewni we własnym zakresie ubezpieczenie wydarzeń przeprowadzanych w Salach Konferencyjnych w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem.

8. Użytkownik zobowiązuje się, na podstawie art. 392 Kodeksu Cywilnego, zwolnić Wynajmującego z obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich zobowiązań (publicznych i prywatnych) powstałych w wyniku lub w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie lub umowie najmu, a także czynem niedozwolonym popełnionym przez Użytkownika, w tym w szczególności zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie w związku z wykorzystaniem Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika.

§10 [Używanie Miejsc Parkingowych]

1. Miejsca Parkingowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do parkowania samochodów osobowych lub samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 500 kg, przy czym z parkingu mogą korzystać wyłącznie pojazdy, których stan techniczny nie powoduje zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z zabrudzeniami i dewastacją.

2. Użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz innych regulaminach dotyczących danego parkingu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ich postanowień.

3. Umożliwienie korzystania z parkingu w żaden sposób nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności przez Wynajmującego za pozostawione na nim mienie i nie może być traktowane jako przejęcie przedmiotu.

4. W przypadku, gdy osoba uprawniona przez Najemcę do skorzystania z Miejsca Parkingowego nie może zaparkować wskutek braku dostępnych wolnych miejsc parkingowych na terenie parkingu, winna ona:

a. zaparkować na najbliższym wolnym miejscu na parkingu naziemnym bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,

b. powiadomić Wynajmującego o takiej sytuacji; zgłoszenie takie będą dokonywane na adres e-mail Wynajmującego (komercja@oliviacentre.com oraz dzn@oliviacentre.com) przez osobę upoważnioną przez Najemcę [Zgłoszenie],

c. zgłosić się osobiście lub za pomocą domofonu zamontowanego na terenie parkingu do ochrony Budynku informując o niedostępności Miejsca Parkingowego. Ochrona ma obowiązek zanotować zgłoszenie, wydać bilet uprawniający do wyjazdu z parkingu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat oraz może wskazać Użytkownikowi inne Miejsce Parkingowe na terenie Parkingu.

5. Pojazdy należy parkować tak, aby nie utrudniały parkowania i ruchu pozostałym użytkownikom parkingu.

6. Osoby parkujące zobowiązane są stosować się do poleceń Wynajmującego, administratora budynku oraz pracowników ochrony z zakresie ruchu pojazdów i sposobu zaparkowania.

7. Odpowiednie postanowienia dotyczące Przedmiotu Najmu stosuje się do wydania Miejsca Parkingowego, płatności czynszu oraz odpowiedzialności Stron oraz użytkowników pojazdów wobec siebie oraz osób trzecich. Wynajmujący uznaje osobę prowadzącą samochód z zarejestrowanym w systemie numerem rejestracyjnym za upoważnioną do kierowania pojazdem, wjazdu i wyjazdu nim z parkingu, a Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z parkingu przez takich użytkowników.

8. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych Kompleksu Biurowego, obowiązują przepisy kodeksu drogowego oraz maksymalna dozwolona prędkość do 10 km/h.

9. W przypadku a. zabrudzenia lub dewastacji przez Użytkownika jakiejkolwiek części parkingu ponad normę wynikającą z prawidłowego używania; b. rażącego naruszenia przez użytkownika przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie parkingu; - Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 złotych za każde takie naruszenie, w terminie 7 dni od dnia wezwania Najemcy do zapłaty. Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej.

10. W przypadku zidentyfikowania pojazdu nieposiadającego identyfikatora, który zajmuje Miejsce Parkingowe Wynajmujący może podjąć działania zmierzające do ustalenia danych użytkownika pojazdu w celu ustalenia jego uprawnienia do parkowania na Miejscu Parkingowym oraz ewentualnych powodów jego nieprawidłowego zaparkowania. W przypadku braku możliwości ustalenia danych takiego użytkownika, a także w przypadku zidentyfikowania pojazdu, zaparkowanego w miejscu niedozwolonym w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może wezwać lawetę i odholować pojazd na parking strzeżony na koszt właściciela pojazdu.

11. Zakazane jest przebywanie na terenie parkingu w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem. Parking jest strefą, w której może być zwiększone stężenie szkodliwych dla zdrowia spalin.

12. Zabrania się:

a. składowania na terenie Parkingu jakichkolwiek przedmiotów poza pojazdami, zwłaszcza materiałów łatwopalnych, jak też uzupełniania paliwa i płynów eksploatacyjnych,

b. pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania manewrów parkowania,

c. zastawiania ciągów komunikacyjnych lub dróg ewakuacyjnych,

d. konserwowania lub czyszczenia pojazdów na terenie parkingu, z wyłączeniem specjalnie do tego przystosowanych miejsc,

e. udostępniania kart parkingowych osobom trzecim,

f. wjazdu pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe do hali garażowej budynku;

g. ręcznego otwierania szlabanów lub dróg wjazdowych.

§11 [Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

1. Administrator danych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000421910, posiadająca NIP 5842728414 i REGON 221711394 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a. zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,

c. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,

d. w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia.

4. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych).

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym: podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze lub bankowe, partnerom biznesowym świadczącym usługi w ramach kompleksu biurowego pod nazwą Olivia Business Centre, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, podmiotom nabywającym wierzytelności, uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy oświadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora – przez czas obowiązywania tej umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie 5.c) poniżej,

b. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,

c. przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,

d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

6. Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo sprostowania danych osobowych,

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

8. Wymóg podania danych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania przez Pana/Panią określonych danych osobowych, przykładowo dla celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora.

§ 12 [Przepisy końcowe]

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub jego załączników w każdym czasie. Nowa wersja regulaminu każdorazowo zostanie udostępniona z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w systemie rejestracyjnym Członkostwa i jest wiążąca dla Użytkowników.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1 – dostępne pakiety.

3. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w drodze pisemnej na adres Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji. Wynajmujący rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni od dnia jej wpływu.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd dla miasta Gdańska.

5. Regulamin dostępny jest w systemie rezerwacyjnym Wynajmującego oraz w recepcji Powierzchni Coworkingowej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023.

Załącznik nr 1 – dostępne pakiety

A. usługi dla O4 Four, O4 Six, O4 Star oraz O4 Flow:

I. Członkostwo MINI O4 – budynek: Olivia Four/ Olivia Gate A – 1 wejście (od godziny 9:00 do godziny 16:00) w miesiącu do Przestrzeni Coworkingowej O4 Four (ważne: usługa jednorazowa, bez możliwości ponawiania) - czynsz 90 złotych netto.

II. Członkostwo LIGHT - O4 – budynki: Olivia Four - 10 wejść (od godziny 0:00 do godziny 23:59) w miesiącu do Przestrzeni Coworkingowej O4 Four - czynsz 750 złotych netto.

III. Członkostwo BASIC - O4 – budynki: Olivia Four/ Olivia Gate A – 12 wybranych dni (od godziny 0:00 do godziny 23:59) w miesiącu, w Przestrzeni Coworkingowej O4 Four - czynsz 950 złotych netto, w Przestrzeni Coworkingowej O4 Flow - czynsz 850 złotych netto,

IV. Członkostwo SPACE O4 – budynki: Olivia Four/ Olivia Six – miesięczny dostęp do O4 FOUR/SIX (od godziny 0:00 do godziny 23:59) - czynsz 1250 złotych netto.

V. Członkostwo STANDARD - O4 - budynki: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Gate A – miesięczny dostęp do O4 FOUR/ O4 SIX/ O4 FLOW (od godziny 0:00 do godziny 23:59) - czynsz 1600 złotych netto (O4 FOUR) czynsz 1800 złotych netto (O4 SIX) czynsz 1500 złotych netto (O4 FLOW).

VI. Członkostwo PREMIUM – O4 - budynki: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A – trzymiesięczny, sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny i dwunastomiesięczny dostęp do Modułu Biurowego (od godziny 0:00 pierwszego dnia do godziny 23:59 ostatniego dnia) - czynsz miesięczny oraz termin wypowiedzenia przez Użytkownika podany w systemie rezerwacyjnym, zależny od wybranego Modułu i ilości stanowisk pracy.

VII. Rezerwacja Sali konferencyjnej – obejmuje możliwość korzystania z wybranej w systemie rezerwacyjnym Sali konferencyjnej znajdującej się w: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A przez określoną w rezerwacji liczbę godzin w wybranym przez Najemcę terminie - czynsz od 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

Cobot Terms & Conditions

Cobot is the web platform used by O4 to provide this website.

See Cobot Terms

back