Członkostwo MINI O4 – 1 wejście w miesiącu do Przestrzeni Coworkingowej O4 Four Terms & Conditions

Regulamin świadczenia usług oraz warunki najmu powierzchni w O4 Four, O4 Six, O4 Star oraz O4 Flow

§1 [Definicje]

1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Olivia Gate A – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Gate”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

b. Olivia Four – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Four”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472B, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

c. Olivia Six – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Six”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

d. Olivia Star – budynek biurowy z usługami na parterze i garażem podziemnym pod handlową nazwą „Olivia Star”, położony w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472C, wchodzący w skład Kompleksu Biurowego,

e. Kompleks Biurowy – zespół budynków biurowych pod handlową nazwą Olivia Centre położonych w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472,

f. Biurko – miejsce do pracy biurowej, do niewyłącznego korzystania przez Użytkownika, wyposażone w biurko i krzesło, wyznaczone na niewydzielonej części Powierzchni Coworkingowej,

g. Moduł Biurowy – zamykane pomieszczenie wydzielone z Powierzchni Coworkingowej, przeznaczone do pracy biurowej Użytkownika, wyposażone w stanowiska pracy (biurko, krzesło, szafka), których liczbę określa Wynajmujący,

h. Sala Konferencyjna – sala przeznaczona do odbywania spotkań biznesowych wydzielona z Powierzchni Coworkingowej,

i. Powierzchnia Coworkingowa – wydzielona powierzchnia znajdującą się w budynkach Olivia Gate A (I piętro) pod nazwą „O4 Flow”, Olivia Four (parter, I i II ) pod nazwą „O4 Four”, Olivia Star (I i II piętro) pod nazwą „O4 Star” oraz Olivia Six (XIII piętro) pod nazwą „O4 Six”, do której podnajmowania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem uprawniony jest Wynajmujący, przy czym część powierzchni przeznaczona jest do współkorzystania przez wszystkich Użytkowników i osoby trzecie, a część powierzchni przeznaczona jest do współkorzystania wyłącznie przez Użytkowników,

j. Miejsce Parkingowe – nieprzypisane (bez wskazania) lub wyznaczone miejsce parkingowe w Kompleksie Biurowym (podziemne lub naziemne),

k. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku zarejestrowany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, jak również jego pracownicy i współpracownicy,

l. Goście – osoby przebywające na terenie Kompleksu Biurowego na zaproszenie Użytkownika, w tym uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Użytkownika w Salkach Konferencyjnych,

m. Wynajmujący – Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 B, wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000421910, REGON 220900160,

n. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin w aktualnym brzmieniu,

o. System rejestracji Członkostwa - https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wynajmującego na rzecz Użytkowników zawierających umowy najmu Powierzchni Coworkingowej lub Sali Konferencyjnej z Wynajmującym na zasadach przewidzianych Regulaminem, zaakceptowanymi warunkami najmu na https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/ i zawartą przez Strony umową.

§2 [Rezerwacja]

1. Korzystanie z Biurka, Modułu Biurowego, innych członkostw (opisanych z zał. 1) oraz Sali Konferencyjnej jest możliwe po wykonaniu następujących czynności:

a. rejestracja w systemie rejestracji Członkostwa: https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/ poprzez wypełnienie dostępnego formularza, podanie aktualnych danych rejestrowych Użytkownika, akceptację niniejszego Regulaminu oraz warunków dodatkowych wybranego pakietu;

b. rezerwacji wybranego przedmiotu najmu w wybranym terminie;

c. dokonania płatności elektronicznej za cały okres najmu z góry, a w przypadku rezerwacji pakietu oznaczonego jako Premium, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – za co najmniej jeden miesiąc z góry, a za każdy kolejny miesiąc z góry do 3 dnia każdego miesiąca, w przypadku najmu sal konferencyjnych oraz innych usług dodatkowych wykraczających poza wybrany pakiet, dokonanie płatności nastąpi z dołu, przy płatności faktury za kolejny okres rozliczeniowy, chyba że okres ten już się zakończył – w takim przypadku faktura ta zostanie wystawiona odrębnie po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

d. pobranie karty (kart) dostępu lub kluczy z recepcji znajdującej się na Powierzchni Coworkingowej; karty lub klucze będą dostępne na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem najmu, przy czym aktywacja dostępu do Powierzchni Coworkingowej będzie zgodna z warunkami i terminami wybranymi przez Użytkownika, oraz zapoznanie się z obowiązującym regulaminem Budynku i regulaminem korzystania z centrum konferencyjnego O4;

e. wydanie Przedmiotu Najmu następuje po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół taki jest również sporządzany na zakończenie okresu najmu;

f. w przypadku rezerwacji Modułu Biurowego – przedstawienie Wynajmującemu ważnej przez cały okres trwania najmu polisy ubezpieczeniowej a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, kradzieży z włamaniem i aktów wandalizmu; b) osób w lokalu od następstw nieszczęśliwych wypadków; c) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000,00 złotych wraz z „klauzulą OC najemcy”;

g. w przypadku najmu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą nierejestrowaną, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potwierdzenia deklarowanych danych osobowych i teleadresowych z ważnym dokumentem tożsamości.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wezwania do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji lub uzupełnienia danych lub – według jego wyboru – wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

3. Potwierdzeniem rezerwacji wybranego pakietu, o którym mowa w §3, jest wystawiona przez Wynajmującego faktura VAT. Użytkownik upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

4. Potwierdzenie rezerwacji wybranego pakietu, o którym mowa w §3, przez Wynajmującego jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu na czas określony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz warunkach dodatkowych wybranego pakietu.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wynajmującym nie uprawnia do posługiwania się adresem Budynku jako adresem prowadzenia działalności gospodarczej ani świadczenia usług, chyba że warunki rezerwacji wyraźnie wskazują inaczej.

6. Kompleks Biurowy i Przestrzeń Coworkingowa jest objęta monitoringiem wizualnym. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie, przechowywanie oraz wykorzystywania danych w ramach tego monitoringu dla celów związanych z zapewnieniem przez Wynajmującego bezpieczeństwem mienia i osób.

§3 [Pakiety]

1. Użytkownik może dokonać wyboru pakietów rezerwacji wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Należny czynsz jest płatny niezależnie od faktycznego wykorzystania Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika. Jeśli wykorzystanie zarezerwowanej Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika nie będzie możliwe z wyłącznej winy Wynajmującego, Użytkownikowi przysługuje zwrot 100% zapłaconego czynszu, co wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze Użytkownika.

3. Okres najmu Członkostwa PREMIUM obejmuje okres 3, 6, 9 albo 12 miesięcy, po upływie powyższego okresu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dla Użytkownika oraz 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla Wynajmującego, o ile Użytkownik nie złoży Wynajmującemu na piśmie, pod rygorem nieważności, oświadczenia przeciwnego, w terminie nie krótszym, niż dwa miesiące dla umów na okres 3-miesięcy oraz trzy miesiące dla umów zawartych na pozostałe okresy, przed zakończeniem dotychczasowego okresu najmu na czas określony.

4. W razie jednoczesnej rezerwacji więcej niż jednego Modułu Biurowego Użytkownik może z Wynajmującym uzgodnić na piśmie pod rygorem nieważności możliwości wspólnej aranżacji ścianek działowych między zarezerwowanymi Modułami Biurowymi.

5. Zakres świadczeń dodatkowych wchodzących w skład rezerwacji pakietu zostanie każdorazowo opisany w systemie rezerwacyjnym i potwierdzeniu rezerwacji. Wchodzące w skład pakietu możliwości skorzystania z Sali Konferencyjnej są uzależnione od jej dostępności i wcześniejszej rezerwacji przez Użytkownika. Opłata za świadczenia dodatkowe wykraczające poza zakres pakietu zostaną naliczone z dołu na fakturze za kolejny okres rozliczeniowy czynszu, który to naliczany jest z góry z terminem płatności 3 dni od daty wystawienia, chyba że okres ten już się zakończył – w takim przypadku faktura ta zostanie wystawiona odrębnie po zakończeniu okresu rozliczenigościeowego.

6. Wynajmujący może raz w roku jednostronnie zwaloryzować Czynsz pakietów wynikający z Załącznika nr 1 ze skutkiem na dzień 01 lutego każdego roku kalendarzowego, według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok dokonania waloryzacji. Waloryzacja może dotyczyć zarówno oferty wskazanej w Załączniku nr jeden jak i umów już zawartych.

§3A [Kaucja gwarancyjna]

1. Na zabezpieczenie wynikających z niniejszego Regulaminu oraz umów roszczeń Wynajmującego o zapłatę zale¬głego Czynszu, należnej Wynajmującemu kary umownej oraz kwoty stano¬wiącej wynagrodzenie powstałej szkody, a także wszelkich innych roszczeń pie¬niężnych, które przysługują lub będą przysługiwać Wynajmu¬jącemu w stosunku do Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownik – na żądanie Wynajmującego – jest zobo¬wiązany złożyć Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotnego miesięcznego Czynszu za najem modułu wskazanego w Załączniku nr 1 i utrzymywać ją przez cały okres trwania najmu.

2. Kaucja gwarancyjna zostanie wpłacona na żądanie Wynajmującego, na rachunek bankowy przez niego wskazany w terminie 5 dni od dnia złożenia żądania do Użytkownika.

3. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Użytkownikowi w części niewykorzystanej przez Wynajmującego na pokrycie roszczeń, o których mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia najmu, jednakże w każdym przypadku po zapłacie przez Użytkownika wszelkich kwot należnych Wynajmującemu na podstawie Regulaminu oraz umowy zawartej na jego podstawie.

4. Jeśli Kaucja gwarancyjna lub jej część zostanie wykorzystana, Użytkownik przywróci kaucję gwarancyjną do jej początkowej kwoty, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika zawiadomienia wysłanego (pocztowo albo elektronicznie) przez Wynajmującego.

§4 [Sale Konferencyjne]

1. Sale Konferencyjne mogą być wynajmowane na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym, naukowym i dydaktycznym oraz innych wydarzeń, których charakter nie narusza dobrego imienia Wynajmującego, nie sprzeciwia się jego uzasadnionym interesom, ani nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi określającymi porządek i zasady funkcjonowania Budynku i Kompleksu Biurowego.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Sal Konferencyjnych jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu i zakresie, które zostały określone podczas rezerwacji danej Sali Konferencyjnej, a także w sposób uwzględniający niezakłócone korzystanie z lokali przez innych najemców Budynku i innych budynków położonych w ramach Kompleksu Biurowego.

3. Rozładunek i załadunek elementów dostarczonych do Sali Konferencyjnej na potrzeby realizacji wydarzenia przez Użytkownika mogą odbywać się jedynie za uprzednią zgodą oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

4. Użytkownik jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg wydarzenia i podania jej danych osobowych i kontaktowych Wynajmującemu.

5. Zarówno Użytkownik, jak i osoby, którymi się posługuje, w tym osoba określona w ust. 4 powyżej, powinny stosować się do uwag i zaleceń porządkowych Wynajmującego oraz jego pracowników, zarządcy Budynku i pracowników ochrony. W przypadkach nagłych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Budynku lub Kompleksu Biurowego przedmiotów i osób zagrażających zdrowiu lub życiu osób na nim przebywających, jak również w inny sposób zakłócających porządek lub bezpieczeństwo osób i mienia. Użytkownik zapewni przestrzeganie powyższych uwag i zaleceń przez uczestników wydarzenia.

6. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Sali Konferencyjnej, w tym w szczególności wyposażenia i sprzętu multimedialnego udostępnianych Użytkownikowi przed wydaniem powierzchni oraz do zgłoszenia Wynajmującemu zastrzeżeń co do stanu Sali Konferencyjnej oraz sprzętu.

7. Wszelkie prace związane z organizacją wydarzenia, w tym np. montaż i demontaż scenografii, sprzętu i urządzeń własnych Użytkownika, mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Wynajmującego w terminie z nim uzgodnionym, niezakłócającym normalnego funkcjonowania Budynku.

8. Użytkownik może zlecić wykonanie usług dodatkowych, w tym zapewnienia cateringu, dostawy dodatkowego sprzętu multimedialnego bezpośrednio u dostawców tych usług, lecz uprzednio zaakceptowanych przez Wynajmującego. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu wszelkich danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe w ramach danego Wydarzenia nie później niż 3 dni przed wydarzeniem.

§5 [Korzystanie z Internetu]

1. Wynajmujący zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu Użytkownikom i Gościom na obszarze Powierzchni Coworkingowej.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek braku działania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

3. Wykorzystywanie łącza internetowego dostępnego na Powierzchni Coworkingowej do działań niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających lub grożących naruszeniem praw osób trzecich jest zabronione pod rygorem natychmiastowego i trwałego zablokowania dostępu do Internetu urządzeń wykorzystywanych do takich działań. Nie wyłącza to innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

§6 [Obowiązki Stron]

1. Powierzchnia Coworkingowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Wynajmujący w godzinach 8:30-16 w dni powszednie zapewnia obsługę recepcyjną Użytkowników, na którą składa się przede wszystkim obsługa rezerwacji i bieżące administrowanie Powierzchnią Coworkingową.

3. Wynajmujący jest uprawniony do wstępu do Powierzchni Coworkingowej w każdym czasie, także do jej wydzielonych powierzchni, w zakresie w jakim okaże się to konieczne dla usunięcia awarii, dokonania naprawy lub uchylenia zagrożenia powstania szkody, jak też przeprowadzenia niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Powierzchni Coworkingowej zgodnie z jej przeznaczeniem – jedynie na cele biurowe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w sposób nieutrudniający korzystania z Powierzchni Coworkingowej przez innych Użytkowników oraz do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym.

5. Użytkownikowi nie wolno zmieniać sposobu korzystania z Powierzchni Coworkingowej ani dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie najmu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do przywrócenia zajmowanego Modułu Biurowego do stanu z dnia jego udostępnienia, w tym do przywrócenia pierwotnego ustawienia mebli, usunięcia dekoracji i akcesoriów biurowych.

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Powierzchni Coworkingowej zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego regulaminu Budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania Gości oraz wszystkich innych osób, którymi zamierza się posługiwać lub z których usług zamierza korzystać z wyżej wymienionymi zasadami.

7. Goście mogą przebywać na terenie Powierzchni Coworkingowej w godzinach 8:30-16 w dni powszednie, chyba że Użytkownik uzgodni z Wynajmującym uprzednio inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Każda z wydanych Użytkownikowi kart dostępu będzie przypisana do oznaczonej osoby zarejestrowanej w systemie cobot.me i niedopuszczalne jest jej odstępowanie osobom trzecim. W przypadku utraty lub zniszczenia karty dostępu, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego. Wartość karty dostępu (nośnika) wynosi 50,00 złotych netto. Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu powyższą kwotę w przypadku utraty, zniszczenia lub niezwrócenia każdej karty dostępu z upływem najmu.

9. Użytkownik nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu do bezpłatnego używania, w podnajem lub poddzierżawę osobom trzecim bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wynajmującego.

10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do Powierzchni Coworkingowej i jej funkcjonalności w wybranym przez siebie czasie i zakresie – za uprzednim ogłoszeniem tego poprzez wysyłkę mailową na adres podany w systemie rejestracji.

11. Zarówno Użytkownik, Goście jak i osoby, którymi Użytkownik się posługuje, powinny stosować się do uwag i zaleceń porządkowych Wynajmującego oraz jego pracowników, zarządcy Budynku i pracowników ochrony. W przypadkach nagłych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Budynku lub Kompleksu Biurowego przedmiotów i osób zagrażających zdrowiu lub życiu osób na nim przebywających, jak również w inny sposób zakłócających porządek lub bezpieczeństwo osób i mienia.

§ 7 [Zmiana i rozwiązanie Umowy najmu]

1. Wynajmujący ma prawo w każdym czasie trwania umowy najmu do jednostronnej zmiany przedmiotu najmu na inny o podobnej powierzchni, z zastrzeżeniem, że:

a. powierzchnia może się różnić od dotychczasowej o 20%,

b. nowy przedmiot najmu będzie w podobnym stanie technicznym,

c. nowy przedmiot najmu położony będzie w dowolnym budynku w ramach Kompleksu Biurowego.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:

a. Użytkownik oddał przedmiot najmu osobie trzeciej do używania lub go podnajął lub poddzierżawił,

b. korzysta z przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

c. rażąco lub uporczywie narusza obowiązek utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym lub inne obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, regulaminu Budynku lub regulaminu korzystania z centrum konferencyjnego O4, w tym nie przedstawia ważnej i zgodnej z Regulaminem polisy ubezpieczeniowej,

d. Wynajmujący ma uzasadnione prawo podejrzewać, że działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub prowadzi do naruszenia dóbr osobistych Wynajmującego lub podmiotów z nim powiązanych, w tym w szczególności prowadzi do naruszenia ich renomy.

§8 [Rezerwacja]

1. Rezerwacja dokonywana jest przy wykorzystaniu systemu cobot.me prowadzonego przez Upstream-Agile GmbH z siedzibą w Berlinie, z zastrzeżeniem postanowień aktualnego regulaminu dostępnego na stronie https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/.

2. Płatności (m.in. za pomocą przelewu bankowego i kart płatniczych) dokonywane są przy wykorzystaniu systemu płatności przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, z zastrzeżeniem postanowień aktualnego regulaminu dostępnego na stronie www.paylane.pl. W celu i w zakresie wykonywania i obsługiwania takich płatności PayLane sp. z o. o. przetwarza dane osobowe osób dokonujących płatności na zlecenie Wynajmującego – po wyrażeniu odrębnej zgody przez takie osoby na stronie internetowej płatności.

3. Użytkownik może również dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony w banku Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 64 1090 1102 0000 0001 1910 5154 (Olivia Four, Olivia Star I i II piętro), o numerze 18 1090 1102 0000 0001 3277 2021 (Olivia Six) o numerze 84 1090 1102 0000 0001 4347 4783 (Olivia Gate A) nie później jednak niż w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji pakietu, a w każdym razie przed rozpoczęciem najmu. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu rezerwacja pakietu wygasa. Rezerwacja sali konferencyjnych poza pakietem dla obecnego Najemcy będzie potwierdzana w systemie bez konieczności zapłaty z góry.

§9 [Odpowiedzialność Stron]

1. Z chwilą wydania Użytkownikowi kart dostępu do Powierzchni Coworkingowej przechodzą na niego obowiązki związane z jej należytym utrzymaniem i niebezpieczeństwem jej przypadkowego uszkodzenia. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego niezwłocznie o każdej awarii lub zdarzeniu, w wyniku którego Powierzchnia Coworkingowa doznała szkody lub może zostać narażona na szkodę. Użytkownik ponosi pełne ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Powierzchni Coworkingowej, Budynku i terenów do niego przyległych oraz instalacji i urządzeń na nich się znajdujących, spowodowaną przez siebie, swój personel, osoby którymi się w posługiwał lub z usług, których korzystał oraz Gości.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych osób, w szczególności podmiotów, o których mowa w §8 ust. 1-3, ani za wykorzystywanie jego usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu wykonywania umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w każdym innym przypadku ograniczona jest do wysokości wartości ostatniej rezerwacji Użytkownika. Wynajmujący nie jest w żadnym przypadku zobowiązany do naprawienia szkody Użytkownika poniesionej w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz warunków dodatkowych wybranego pakietu.

4. Użytkownik ponosi pełne ryzyko – w granicach swojego posiadania – za utratę mienia, uszkodzenia lub zniszczenia Powierzchni Coworkingowej, w tym w szczególności jej wyposażenia i sprzętu multimedialnego, oraz odpowiada wobec Wynajmującego za szkodę części wspólnych Budynku, piętra oraz terenach wspólnych Kompleksu Biurowego, spowodowaną przez siebie, swój personel, osoby którymi się posługiwał lub z usług których korzystał w związku z prowadzoną przez siebie działalnością na zasadach ogólnych oraz Gości.

5. W razie wyrządzenia Wynajmującemu przez Najemcę szkody, Wynajmującemu służy – według jego własnego wyboru - prawo do zażądania od Najemcy dokonania czynności niezbędnych do przywrócenia stanu poprzedniego Przedmiotu Najmu, części wspólnej Budynku, piętra oraz terenów wspólnych Kompleksu Biurowego na koszt Najemcy, jego własnym staraniem, bądź prawo wykonania tych czynności samodzielnie przez Wynajmującego, na koszt i ryzyko Najemcy, bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Gościom oraz uczestnikom wydarzenia w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem przez Użytkownika, w szczególności za utratę, uszkodzenie odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów, będących ich własnością.

7. Użytkownik zapewni we własnym zakresie ubezpieczenie wydarzeń przeprowadzanych w Salach Konferencyjnych w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem.

8. Użytkownik zobowiązuje się, na podstawie art. 392 Kodeksu Cywilnego, zwolnić Wynajmującego z obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich zobowiązań (publicznych i prywatnych) powstałych w wyniku lub w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie lub umowie najmu, a także czynem niedozwolonym popełnionym przez Użytkownika, w tym w szczególności zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie w związku z wykorzystaniem Powierzchni Coworkingowej przez Użytkownika.

§10 [Używanie Miejsc Parkingowych]

1. Miejsca Parkingowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do parkowania samochodów osobowych lub samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 500 kg, przy czym z parkingu mogą korzystać wyłącznie pojazdy, których stan techniczny nie powoduje zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z zabrudzeniami i dewastacją.

2. Użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz innych regulaminach dotyczących danego parkingu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ich postanowień.

3. Umożliwienie korzystania z parkingu w żaden sposób nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności przez Wynajmującego za pozostawione na nim mienie i nie może być traktowane jako przejęcie przedmiotu.

4. W przypadku, gdy osoba uprawniona przez Najemcę do skorzystania z Miejsca Parkingowego nie może zaparkować wskutek braku dostępnych wolnych miejsc parkingowych na terenie parkingu, winna ona:

a. zaparkować na najbliższym wolnym miejscu na parkingu naziemnym bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,

b. powiadomić Wynajmującego o takiej sytuacji; zgłoszenie takie będą dokonywane na adres e-mail Wynajmującego (komercja@oliviacentre.com oraz dzn@oliviacentre.com) przez osobę upoważnioną przez Najemcę [Zgłoszenie],

c. zgłosić się osobiście lub za pomocą domofonu zamontowanego na terenie parkingu do ochrony Budynku informując o niedostępności Miejsca Parkingowego. Ochrona ma obowiązek zanotować zgłoszenie, wydać bilet uprawniający do wyjazdu z parkingu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat oraz może wskazać Użytkownikowi inne Miejsce Parkingowe na terenie Parkingu.

5. Pojazdy należy parkować tak, aby nie utrudniały parkowania i ruchu pozostałym użytkownikom parkingu.

6. Osoby parkujące zobowiązane są stosować się do poleceń Wynajmującego, administratora budynku oraz pracowników ochrony z zakresie ruchu pojazdów i sposobu zaparkowania.

7. Odpowiednie postanowienia dotyczące Przedmiotu Najmu stosuje się do wydania Miejsca Parkingowego, płatności czynszu oraz odpowiedzialności Stron oraz użytkowników pojazdów wobec siebie oraz osób trzecich. Wynajmujący uznaje osobę prowadzącą samochód z zarejestrowanym w systemie numerem rejestracyjnym za upoważnioną do kierowania pojazdem, wjazdu i wyjazdu nim z parkingu, a Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z parkingu przez takich użytkowników.

8. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych Kompleksu Biurowego, obowiązują przepisy kodeksu drogowego oraz maksymalna dozwolona prędkość do 10 km/h.

9. W przypadku a. zabrudzenia lub dewastacji przez Użytkownika jakiejkolwiek części parkingu ponad normę wynikającą z prawidłowego używania; b. rażącego naruszenia przez użytkownika przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie parkingu; - Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 złotych za każde takie naruszenie, w terminie 7 dni od dnia wezwania Najemcy do zapłaty. Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej.

10. W przypadku zidentyfikowania pojazdu nieposiadającego identyfikatora, który zajmuje Miejsce Parkingowe Wynajmujący może podjąć działania zmierzające do ustalenia danych użytkownika pojazdu w celu ustalenia jego uprawnienia do parkowania na Miejscu Parkingowym oraz ewentualnych powodów jego nieprawidłowego zaparkowania. W przypadku braku możliwości ustalenia danych takiego użytkownika, a także w przypadku zidentyfikowania pojazdu, zaparkowanego w miejscu niedozwolonym w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może wezwać lawetę i odholować pojazd na parking strzeżony na koszt właściciela pojazdu.

11. Zakazane jest przebywanie na terenie parkingu w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem. Parking jest strefą, w której może być zwiększone stężenie szkodliwych dla zdrowia spalin.

12. Zabrania się:

a. składowania na terenie Parkingu jakichkolwiek przedmiotów poza pojazdami, zwłaszcza materiałów łatwopalnych, jak też uzupełniania paliwa i płynów eksploatacyjnych,

b. pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla wykonania manewrów parkowania,

c. zastawiania ciągów komunikacyjnych lub dróg ewakuacyjnych,

d. konserwowania lub czyszczenia pojazdów na terenie parkingu, z wyłączeniem specjalnie do tego przystosowanych miejsc,

e. udostępniania kart parkingowych osobom trzecim,

f. wjazdu pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe do hali garażowej budynku;

g. ręcznego otwierania szlabanów lub dróg wjazdowych.

§11 [Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

1. Administrator danych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000421910, posiadająca NIP 5842728414 i REGON 221711394 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a. zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,

c. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,

d. w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia.

4. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych).

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym: podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze lub bankowe, partnerom biznesowym świadczącym usługi w ramach kompleksu biurowego pod nazwą Olivia Business Centre, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, podmiotom nabywającym wierzytelności, uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy oświadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora – przez czas obowiązywania tej umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie 5.c) poniżej,

b. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,

c. przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,

d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

6. Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo sprostowania danych osobowych,

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

8. Wymóg podania danych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania przez Pana/Panią określonych danych osobowych, przykładowo dla celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w O4 Administratora.

§ 12 [Przepisy końcowe]

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub jego załączników w każdym czasie. Nowa wersja regulaminu każdorazowo zostanie udostępniona z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w systemie rejestracyjnym Członkostwa i jest wiążąca dla Użytkowników.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1 – dostępne pakiety.

3. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w drodze pisemnej na adres Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji. Wynajmujący rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni od dnia jej wpływu.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd dla miasta Gdańska.

5. Regulamin dostępny jest w systemie rezerwacyjnym Wynajmującego oraz w recepcji Powierzchni Coworkingowej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023.

Załącznik nr 1 – dostępne pakiety

A. usługi dla O4 Four, O4 Six, O4 Star oraz O4 Flow:

I. Członkostwo MINI O4 – budynek: Olivia Four/ Olivia Gate A – 1 wejście (od godziny 9:00 do godziny 16:00) w miesiącu do Przestrzeni Coworkingowej O4 Four (ważne: usługa jednorazowa, bez możliwości ponawiania) - czynsz 90 złotych netto.

II. Członkostwo LIGHT - O4 – budynki: Olivia Four - 10 wejść (od godziny 0:00 do godziny 23:59) w miesiącu do Przestrzeni Coworkingowej O4 Four - czynsz 750 złotych netto.

III. Członkostwo BASIC - O4 – budynki: Olivia Four/ Olivia Gate A – 12 wybranych dni (od godziny 0:00 do godziny 23:59) w miesiącu, w Przestrzeni Coworkingowej O4 Four - czynsz 950 złotych netto, w Przestrzeni Coworkingowej O4 Flow - czynsz 850 złotych netto,

IV. Członkostwo SPACE O4 – budynki: Olivia Four/ Olivia Six – miesięczny dostęp do O4 FOUR/SIX (od godziny 0:00 do godziny 23:59) - czynsz 1250 złotych netto.

V. Członkostwo STANDARD - O4 - budynki: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Gate A – miesięczny dostęp do O4 FOUR/ O4 SIX/ O4 FLOW (od godziny 0:00 do godziny 23:59) - czynsz 1600 złotych netto (O4 FOUR) czynsz 1800 złotych netto (O4 SIX) czynsz 1500 złotych netto (O4 FLOW).

VI. Członkostwo PREMIUM – O4 - budynki: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A – trzymiesięczny, sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny i dwunastomiesięczny dostęp do Modułu Biurowego (od godziny 0:00 pierwszego dnia do godziny 23:59 ostatniego dnia) - czynsz miesięczny oraz termin wypowiedzenia przez Użytkownika podany w systemie rezerwacyjnym, zależny od wybranego Modułu i ilości stanowisk pracy.

VII. Rezerwacja Sali konferencyjnej – obejmuje możliwość korzystania z wybranej w systemie rezerwacyjnym Sali konferencyjnej znajdującej się w: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A przez określoną w rezerwacji liczbę godzin w wybranym przez Najemcę terminie - czynsz od 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

---------------------------------------------------------------------------------------

Regulations of services and terms and conditions for leasing space in O4 Four, O4 Six, O4 Star and O4 Flow

Clause 1 [Definitions]

1. As used in the Regulations, the definitions shall mean:

a. Olivia Gate A - the office building with services on the ground floor and an underground garage, with the trade name of Olivia Gate A, located in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 472, which is a part of the Office Complex

b. Olivia Four - the office building with services on the ground floor and an underground garage, with the trade name of Olivia Four, located in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 472B, which is a part of the Office Complex;

c. Olivia Six - the office building with services on the ground floor and an underground garage, with the trade name of Olivia Six, located in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 472D, which is a part of the Office Complex;

d. Olivia Star - the office building with services on the ground floor and an underground garage, with the trade name of Olivia Star, located in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 472C, which is a part of the Office Complex;

e. the Office Complex - the complex of office buildings, with the trade name of Olivia Business Centre, located in Gdańsk at Al. Grunwaldzka 472;

f. the Desk - the place for office work, for non-exclusive use by the User, outfitted with a desk and a chair, designated on an unseparated part of the Coworking Space;

g. the Office Module - the lockable room separated from the Coworking Space, intended for the User’s office work, outfitted with workstations (a desk, a chair and an office cabinet), the number of which is determined by the Lessor;

h. the Conference Room - the room designed to hold business meetings, separated from the Coworking Space;

i. Coworking Area - a separate area located in the buildings Olivia Gate A (1st floor) under the name „O4 Flow”, Olivia Four (ground floor, 1st and 2nd floors) under the name "O4 Four", Olivia Star (1st and 2nd floors) under the name "O4 Star" and Olivia Six (13th floor) under the name "O4 Six", which the Lessor is authorized to sublease under the terms of these Regulations, with a portion of the space intended for co-use by all Users and third parties, and a portion of the space intended for co-use by Users only,

j. the Parking Space - the unassigned (not named) or designated parking space in the Office Complex (underground or on the ground);

k. the User - the entrepreneur, within the meaning of the Act of 6 March 2018, entered in the relevant register or registry, as well as its employees and associates;

l. the Visitors - the people remaining in the Office Complex at the User’s invitation, including participants of events organised by the User in the Conference Rooms;

m. the Lessor - Fundacja Gdańsk Global, with registered office in Gdańsk (80-309) at Al. Grunwaldzka 472 B, entered in the Register of Associations and the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, Entry No. KRS 0000421910, Statistical No. REGON 220900160;

n. the Regulations - these Regulations in their current wording.

o. Membership registration system - https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ or https://o4-flow.cobot.me/.

2. These Regulations set out the rules for the provision of services by electronic means by the Lessor to Users entering into contracts for the lease of Coworking Space or a Conference Room with the Lessor under the terms of the Regulations, the accepted terms and conditions of lease at https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ or https://o4-flow.cobot.me/ and the contract entered into by the Parties.

Clause 2 [Reservation]

1. The use of the Desk, Office Module, other memberships (described from Appendix 1) and the Conference Room is possible after the following steps:

a. registration in the Membership registration system: https://o4.cobot.me/ , https://oliviaconnect.cobot.me/ or https://o4-flow.cobot.me/ by completing the available form, providing the User's current registration data, accepting these Terms and Conditions and additional conditions of the selected package;

b. reserving a selected lease object at a selected date;

c. to make electronic payment for the entire rental period in advance, and in the case of booking a package designated as premium, according to Appendix No. 1 - for at least one month in advance, and for each subsequent month in advance by the 3rd day of each month, in the case of rental of meeting rooms and other additional services beyond the selected package, payment will be made in arrears, with payment of the invoice for the next billing period, unless the period has already ended, in which case the invoice will be issued separately after the end of the billing period;

d. retrieve the access card(s) or keys from the reception desk located at the Coworking Space; the cards or keys will be available 1 (one) hour prior to the commencement of the lease, with the activation of access to the Coworking Space in accordance with the terms and conditions and dates selected by the User, and familiarize themselves with the applicable rules and regulations of the Building and the rules and regulations for the use of the O4 Conference Center;

e. The lease object is released after the Parties sign the acceptance report. Such a report is also drawn up at the end of the lease term.

f. if the Office Module is reserved, presenting to the Lessor an insurance policy valid for the entire lease term for a) property, against fire and other fortuitous events and against theft, burglary and vandalism; b) people on the premises, against the consequences of accidents; c) professional indemnity for the sum insured not lower than PLN 100,000.00 with a “User’s liability clause”.

g. in the case of a lease by an individual who does not conduct business or who conducts unregistered business, the Lessor reserves the right to confirm the declared personal and contact information with a valid identity document.

2. In the case of justified doubts as to the truthfulness or validity of the information provided by the User on registration, the Lessor reserves the right to request immediate elimination of false information or updating or supplementing the information or, at its choice, to terminate the lease agreement with immediate effect.

3. Confirmation of the reservation of the selected package referred to in §3 is a VAT invoice issued by the Lessor. The User authorizes the Lessor to issue invoices without the signature of the recipient and in electronic form.

4. Confirmation of the reservation of the selected package referred to in §3 by the Lessor is tantamount to the conclusion of a rental agreement for a specified period of time under the terms of these Regulations and additional conditions of the selected package.

5. The conclusion of the agreement between the User and the Lessor shall not authorise the User to use the address of the Building as the business address or to provide services, unless the terms of reservation clearly indicate otherwise.

6. The Office Complex and the Coworking Space have visual monitoring. The User agrees to recording, storing and using the data as a part of this monitoring for the purposes related to the Lessor’s provision of security of property and people.

Clause 3 [Packages]

1. The user may select the reservation packages indicated in Appendix 1 to these Regulations:

2. The rent shall be payable regardless of the actual use of the Coworking Space by the User. If the User cannot use the Coworking Space it reserved at the Lessor’s fault exclusively, the User shall be authorised to a refund of 100% of the rent it paid, which exhausts the User’s compensation claims.

3. The rental period of the PREMIUM Membership shall cover a period of 3, 6, 9 or 12 months, after the expiration of the above period, the contract shall be automatically extended for an indefinite period, with a 3-month notice period effective at the end of the calendar month for the User and a 1-month notice period for the Lessor, unless the User submits to the Lessor in writing, under pain of invalidity, a statement to the contrary, within a period of not less than two months for contracts for a period of 3 months and three months for contracts concluded for other periods, before the end of the existing fixed-term rental period.

4. In case of simultaneous reservation of more than one Office Module, the User may agree with the Landlord in writing under pain of nullity on the possibility of joint arrangement of partition walls between the reserved Office Modules.

5. The scope of additional benefits included in the package reservation will be described each time in the reservation system and confirmation of the reservation. Included in the package opportunities to use the Conference Room are subject to its availability and prior reservation by the User. Payment for additional services beyond the scope of the package will be billed in arrears on the invoice for the next rent billing period, which is billed in advance with a payment deadline of 3 days from the date of issue, unless the period has already ended, in which case the invoice will be issued separately after the end of the billing period.

6. The Lessor may once a year unilaterally valorize the Package Rent resulting from Appendix No. 1 effective as of February 01 of each calendar year, according to the consumer price index announced by the President of the Central Statistical Office for the period of the calendar year preceding the year of valorization. The valorization may apply both to the offer indicated in Appendix No. 1 and to contracts already concluded.

§3A [Guarantee deposit]

1. As security for the Lessor's claims under these Rules and Agreements for payment of the dependent Rent, the contractual penalty due to the Lessor and the amount constituting compensation for the resulting damage, as well as any other monetary claims that the Lessor is or will be entitled to against the User under this Agreement, The User - at the request of the Lessor - shall be obligated to provide the Lessor with a guarantee deposit in the amount equivalent to three times the monthly Rent for the module indicated in Attachment No. 1 and maintain it throughout the term of the lease.

2. The guarantee deposit shall be paid at the request of the Landlord, to the bank account designated by the Landlord within 5 days from the date of submission of the request to the User.

3. The guarantee deposit shall be returned to the User in the part not used by the Lessor to cover the claims referred to in paragraph 1, within 14 days from the date of termination of the lease, but in any case after the User has paid all amounts due to the Lessor on the basis of the Regulations and the agreement concluded on the basis thereof.

4. If the Guarantee Deposit or any part thereof is used, the User shall restore the Guarantee Deposit to its initial amount, within 7 (seven) days from the date of receipt by the User of a notice sent (either by mail or electronically) by the Lessor.

Clause 4 [Conference Rooms]

1. The Conference Rooms may be leased to organise business, cultural, scientific and training events as well as other events whose nature does not violate the Lessor’s good name, oppose its legitimate interests or contradict the applicable laws and internal regulations governing the order and functioning of the Building and the Office Complex.

2. The Users may use the Conference Rooms only in accordance with their intended use and for the purpose and scope which were determined during reservation of a particular Conference Room and in a manner which takes into account the uninterrupted use of the premises by other Users of the Building and other buildings in the Office Complex.

3. The User may unload and load elements delivered to the Conference Room for the event only with prior consent and at the place and time determined by the Lessor.

4. The User shall be obliged to designate a person responsible for the event and provide their personal and contact details to the Lessor.

5. Both the User and the persons he or she uses, including the person specified in paragraph 4 above, shall comply with the remarks and orderly instructions of the Landlord and its employees, the Building manager and security personnel. In cases of emergency, the Landlord reserves the right to remove from the premises of the Building or the Office Complex objects and persons threatening the health or life of the occupants therein, as well as otherwise disturbing the order or safety of persons and property. The User shall ensure that the above notices and recommendations are followed by the participants of the event.

6. The User shall be obliged to check the condition of the Conference Room, in particular the fittings and multimedia equipment made available to the User before the release of the Conference Room, and to raise objections, if any, to the Lessor regarding the condition of the Conference Room and equipment.

7. All event organisation works, e.g. assembly and disassembly of the scenery, equipment and the User’s own devices, may be carried out only and exclusively with the Lessor’s written consent under the pain of invalidity, in the period agreed on with the Lessor, not disturbing the normal functioning of the Building.

8. The User may order the provision of additional services, including catering and delivery of additional multimedia equipment directly from the providers of these services, but previously accepted by the Lessor. The User shall be obliged to provide the Lessor with all contact details of the entities providing additional services for the event no later than 3 days before the event.

Clause 5 [Internet Use]

1. The Lessor shall provide unlimited wireless Internet access to the Users and the Visitors in the Coworking Space.

2. The Lessor shall not be liable for any possible damage resulting from the lack of operation or malfunction of the Internet connection.

3. The use of the Internet connection available in the Coworking Space for activities that do not comply with the generally applicable law and violate or threaten to violate the rights of third parties shall be prohibited under the pain of immediate and permanent blocking of the Internet access of devices used for such activities. This shall not exclude other liability under the law.

Clause 6 [Obligations of the Parties]

1. The Coworking Space shall be available 24 hours a day, 7 days a week.

2. From 8:30 am to 4:00 pm on weekdays, the Lessor shall provide reception service for the Users which consists mainly of reservation service and on-going administration of the Coworking Space.

3. The Lessor shall be authorised to access the Coworking Space at any time, also to its separate areas, to the extent that it proves necessary to remove the failure, repair or avert the risk of damage, and to carry out necessary inspections and maintenance of the equipment and systems.

4. The User shall be obliged to use the Coworking Space in accordance with its intended use, only for office purposes related to its business activity, in a way that does not hinder the use of the Coworking Space by other Users, and to maintain the lease object in a proper technical condition.

5. The User shall not be allowed to change the use of the Coworking Space or make any changes in the lease object, subject to Clause 3.4. In particular, the User undertakes to restore the Office Module it has occupied to the condition as of the day it was released to it; particularly, it shall restore the original arrangement of furniture and remove decorations and office accessories.

6. All people remaining in the Coworking Space shall be obliged to comply with the applicable Building Regulations and fire safety instructions. The User shall be obliged to acquaint the Visitors and all other people whom it intends to use or whose services it intends to use with the regulations.

7. The Visitors may remain in the Coworking Space from 8:30 am to 4:00 pm on weekdays, unless the User agrees on otherwise in writing with the Lessor beforehand under the pain of invalidity.

8. Every access card issued to the User shall be assigned to a designated person registered in the cobot.me system and it shall not be allowed to give it to third parties. In the event of loss or destruction of the access card, the User shall be obliged to inform the Lessor immediately. The value of the access card (carrier) is PLN 50.00 net . The User shall be obliged to pay the Lessor the above amount in case of loss, destruction or failure to return every access card upon expiry of the lease.

9. The User shall not have the right to give the lease object for free use, sublet or sublease to third parties without the Lessor’s written consent.

10. The Lessor reserves the right to limit the availability of the Coworking Space and its functionality at a time and to the extent it chooses - with prior announcement of this by sending an email to the address provided in the Membership registration system.

11. The User, the Visitors and people used by the User should comply with the remarks and order recommendations of the Lessor and its employees, the manager of the Building and security staff. In case of an emergency, the Lessor reserves the right to remove from the Building or the Office Complex any objects and people endangering the health or life of the occupants and otherwise disturbing the order or safety of people and property.

Clause 7 [Lease Agreement Amendment and Termination]

1. The Lessor shall have the right, at any time in the duration of the lease agreement, to unilaterally change the lease object to another one with a similar area, provided that:

a. the area may differ from the previous one by 20%;

b. the new lease object will have a similar technical condition;

c. the new lease object will be located in any building in the Office Complex.

2. The Lessor may terminate the lease agreement without notice if:

a. the User has given the lease object to a third party for use or has sublet or subleased it;

b. the User uses the lease object contrary to its intended use;

c. the User grossly or persistently violates the obligation to maintain the lease object in a proper technical condition or other obligations arising from these Regulations, the Building Regulations or the O4 Conference Centre Regulations, including the failure to present a valid insurance policy which complies with the Regulations.

d. The Lessor may reasonably suspect that the User’s activity is contrary to the applicable law or leads to an infringement of the personal rights of the Lessor or its affiliates, including the infringement of their reputation.

Clause 8 [Reservation]

1. Reservations shall be made in the cobot.me system operated by Upstream-Agile GmbH, with its registered office in Berlin, subject to the current regulations available at https://o4.cobot.me/, https://oliviaconnect.cobot.me/ lub https://o4-flow.cobot.me/.

2. Payments (e.g. by bank transfer and payment cards) shall be made using the payment system by PayLane sp. z o.o., with its registered office in Gdańsk at ul. Arkońska 6/A3, post code 80-387, Entry No. KRS 0000227278, subject to the current regulations available at www.paylane.pl. For the purpose and within the scope of making and handling of such payments, PayLane sp. z o. o. processes the personal data of individuals making payments on behalf of the Lessor, after the separate consent of such individuals on the payment website.

3. The User may also make the payment by bank transfer to the Lessor’s bank account held with Bank Zachodni WBK S.A., number 64 1090 1102 0000 0001 1910 5154 (Olivia Four, Olivia Star 1st and 2nd floors), number 18 1090 1102 0000 0001 3277 2021 (Olivia Six) number 84 1090 1102 0000 0001 4347 4783 (Olivia Gate A), not later, however, than within 3 days of making the reservation, and in any case before the lease begins. In case of the ineffective lapse of this period, the reservation expires. Reservation of the conference room outside the package for the current User will be confirmed in the system without upfront payment.

Clause 9 [Liability of the Parties]

1. Once the User has been issued the access card to the Coworking Space, the obligations related to its proper maintenance and the danger of its accidental damage shall be transferred to it. In particular, the User shall be obliged to inform the Lessor immediately about any failure or event as a result of which the Coworking Space has suffered damage or may be exposed to damage. The User bears the full risk of damage or destruction of the Coworking Space, the Building and the areas adjacent to it, as well as the systems and equipment located thereon, caused by it, its staff, the people and services it has used and the Visitors.

2. The Lessor shall not be liable for any acts or omissions of other people, in particular the entities referred to in Clause 8.1–8.3, or for the use of its services contrary to their intended purpose.

3. The Lessor’s liability for the performance of the agreement concluded under these Regulations and in any other case shall be limited to the value of the User’s last reservation. In no case shall the Lessor be obliged to compensate the User for any damage suffered as a result of non-compliance with the Regulations and additional conditions of the package it selected.

4. The User shall bear full risk, within the limits of its possessions, for the loss of property, damage or destruction of the Coworking Space, in particular its fittings and multimedia equipment, and shall be liable to the Lessor for damage to the common parts of the Building, floors and common areas of the Office Complex, caused by it, its staff, people it used or people whose services it used in connection with its activities under general terms and by the Visitors.

5. In the event of damage caused to the Lessor by the User, the Lessor shall, at its own choice, have the right to require the User to perform actions necessary to restore the previous condition of the lease object, the common part of the Building, the floors and common areas of the Office Complex at the User’s expense, by its own efforts, or the right to perform these actions independently by the Lessor, at the User’s cost and risk, without the need to obtain a court authorisation referred to in Article 480 of the Civil Code.

6. The User shall be liable for damage caused to the Visitors and participants of the event in connection with its organisation and conduct by the User, in particular for the loss and damage to outerwear or other items owned by them.

7. The User shall provide its own insurance of the events conducted in the Conference Rooms as a part of the civil liability insurance in connection with its organisation and conduct.

8. The User undertakes, under Article 392 of the Civil Code, to release the Lessor from the obligation to provide performance for all obligations (public and private) arising as a result of or in connection with the non-fulfilment or improper fulfilment by the User of the obligations laid down in the Regulations or the lease agreement, as well as an illegal act committed by the User, in particular the obligation to take over and satisfy all claims made by third parties in connection with the use of the Coworking Space by the User.

Clause 10 [Parking Space Use]

1. The Parking Spaces may only be used to park passenger cars or delivery vans with a maximum permissible weight of 3,500 kg; however, the car park may only be used by vehicles whose technical condition does not cause hazards, including those related to dirt and devastation.

2. The vehicle user, by entering the car park area, agrees to the conditions laid down in these Regulations and other regulations concerning the car park and undertakes to strictly observe them.

3. Making it possible to use the car park in any way shall not mean that the Lessor accepts responsibility for the property left on it and cannot be treated as taking over the object.

4. If a person authorised by the User to use the Parking Space cannot park due to lack of available free parking spaces in the car park, they should:

a. park in the nearest available parking space in the ground car park without any additional charges;

b. notify the Lessor of such a situation; such notification shall be made to the Lessor’s e-mail address (komercja@oliviacentre.com and dzn@oliviacentre.com) by a person authorised by the User [the Notification];

c. notify the Building security staff in person or by means of an intercom installed in the car park about the unavailability of the Parking Space. The security guard shall be obliged to make a note of the Notification and issue a ticket authorising the person to leave the car park without any additional charges and may designate another Parking Space in the car park to the User.

5. Vehicles should be parked in such a way that they do not impede parking and traffic for other parking users..

6. Parkers are required to comply with the instructions of the Landlord, the building administrator and security personnel with regard to the movement of vehicles and the manner of parking..

7. The relevant provisions of the Subject of the Rental shall apply to the issuance of the Parking Space, the payment of rent and the liability of the Parties and vehicle users to each other and to third parties. The Lessor recognizes the person driving a vehicle with a registration number registered in the system as authorized to drive the vehicle, enter and leave the parking lot with it, and the User shall be fully responsible for any damage caused by the use of the parking lot by such users.

8. On the territory of the parking lot, access roads and internal roads of the Office Complex, the provisions of the Highway Code and the maximum allowed speed of 10 km/h apply.

9. In case of a. dirt or devastation by the User of any part of the parking lot beyond the norm resulting from proper use; b. gross violation by the User of traffic regulations in force in the parking lot; - the User will be required to pay a contractual penalty in the amount of PLN 200.00 for each such violation, within 7 days from the date of request for payment by the User. The Lessor shall be entitled to claim from the User compensation in excess of the reserved amount of the contractual penalty.

10. In the case a vehicle without a badge that occupies the Parking Space is identified, the Lessor may take action to establish the vehicle user’s data in order to determine their right to park in the Parking Space and possible reasons for their improper parking. If it is impossible to determine the data of such a user or if a vehicle parked in an unauthorised place is identified within the meaning of these Regulations, the Lessor may call a tow truck and tow the vehicle to a guarded car park at the vehicle owner’s expense.

11. It is forbidden to remain in the car park for any purpose contrary to its intended use. The car park is an area where the concentration of exhaust fumes harmful to health may be increased.

12. It is forbidden to:

a. store in the car park any objects other than vehicles, especially flammable materials, as well as to fuel vehicles and fill in operating fluids;

b. leave the vehicle’s engine running outside the time necessary to perform parking manoeuvres;

c. block passageways or evacuation routes;

d. maintain or clean vehicles in the car park, excluding places specially adapted to such purposes;

e. make parking cards available to third parties;

f. drive vehicles outfitted with an LPG system into the garage;

g. open manually barriers or entry roads.

Clause 11 [Personal Data Processing Notice]

1. Data Controller.

The controller of your personal data is Fundacja Gdańsk Global, with its registered office in Gdańsk (80-309) at al. Grunwaldzka 472 B, entered in the Register of Entrepreneurs and the Register of Associations, other social and professional organisations, foundations and independent public health care institutions, Entry No. KRS 0000421910, Tax ID NIP 5842728414 and Statistical No. REGON 221711394 (hereinafter referred to as the “Controller”).

2. Obtaining the Personal Data Processing Notice.

Please contact the Controller at the contact details indicated in 1 above in all matters concerning the processing of your personal data.

3. Personal Data Processing Purpose and Legal Basis. The Controller will process your personal data for the following purposes:

a. concluding or performing an agreement with you for the provision of electronic services available on the Website and concluding or performing a Coworking Space lease agreement, as defined by the O4 Space Lease Terms and Conditions and Service Provision Regulations of the Controller, pursuant to Article 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the “GDPR”);

b. fulfilling legal obligations incumbent upon the Controller, in particular with respect to the preparation, maintenance and archiving of accounting or tax documentation, pursuant to Article 6(1)(c) of the GDPR;

c. establishment, exercise or defence of legal claims by the Controller related to the activity, your agreement or you, or determining the Controller’s liability or defending against claims against the Controller, before law enforcement agencies or adjudicating bodies, in criminal, civil or administrative proceedings, including tax proceedings, pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR;

d. marketing the Controller’s own products or services, maintaining statistics and improving the electronic services available on the Website, pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

4. Provision of Personal Data (personal data recipients).

Your personal data may be provided by the Controller to entities processing data on behalf of the Controller, including entities which the Controller uses or which were provided by the Controller with the performance of activities within the scope of its activity, entities which were provided by the Controller with the processing of personal data, entities providing tax, accounting, advisory, audit, legal assistance, technical or IT services for the Controller, providers of external systems supporting the Controller’s activity, other controllers processing personal data on their own behalf, including entities providing courier, postal, payment or banking services, business partners providing services in the office complex called Olivia Business Centre, located in Gdańsk at al. Grunwaldzka 472, to entities purchasing debts, authorised entities and bodies to which the Controller is obliged or authorised to provide personal data under the applicable law, including law enforcement, debt collection, judicial and administrative bodies.

5. Personal Data Retention Period.

The personal data retention period depends on the legal basis and the purpose of processing such data, taking into account the accountability principle. Therefore, your personal data will be retained for the following periods:

a. personal data processed for the purpose of concluding or performing an agreement concluded with you for electronic services available on the Website and concluding or performing a Coworking Space lease agreement, defined in the O4 Space Lease Terms and Conditions and Service Provision Regulations of the Controller, for the duration of this agreement and after its termination for the period necessary to fulfil the legal obligation incumbent on the Controller and for the period in which the Controller may bear the legal consequences of failure to fulfil this obligation or for the period set in Clause 11.5.c) below;

b. for processing personal data in order to fulfil the legal obligation of the Controller, for the time necessary to fulfil this obligation and the time in which the Controller may incur legal consequences of failure to fulfil this obligation;

c. for the time necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims by the Controller related to its activity, your agreement or you or determining the Controller’s liability or defending against claims against the Controller, before law enforcement agencies or adjudicating bodies, in criminal, civil or administrative proceedings, taking into account the statute of limitations defined in the applicable provisions of law;

d. in case of personal data processed for marketing the Controller’s own products or services, maintaining statistics and improving electronic services available on the Website, until a valid objection is raised. For personal data processed for different purposes or on different processing grounds with different retention periods, the total retention period for these personal data shall not be longer than the expiry of the latest retention period.

6. Your Rights

In connection with the processing of your personal data by the Controller, you have:

a. the right of access your personal data;

b. the right to rectify your personal data;

c. the right to erase your personal data (the right to be forgotten);

d. the right to restrict the processing of your personal data;

e. the right to transfer personal data to another controller;

f. the right to object to the processing of personal data, including profiling;

g. the right to withdraw your consent if the Controller processes your personal data on the basis of consent, at any time, without affecting the lawfulness of the processing performed on the basis of consent prior to its withdrawal;

h. the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of data violates the GDPR.

7. Automated Decision Making, including Profiling.

When your personal data are processed, no automated decision making or profiling within the meaning of Article 22 of the GDPR takes place. This means that you are not subject to decisions based solely on automated processing, including profiling, which could have legal effects on you or similarly significantly affect your situation.

8. Data Provision Requirement.

If required by law, the Controller may require you to provide certain personal data, for example to fulfil the Controller’s obligations. In other cases, providing personal data is voluntary, although it may be necessary to conclude or perform an agreement on provision of electronic services available on the Website and to conclude or perform a Coworking Space lease agreement defined in the O4 Space Lease Terms and Conditions and Service Provision Regulations of the Controller.

Clause 12 [Final Provisions]

1. The Lessor reserves the right to amend these Regulations or their appendices at any time. The new version of the regulations will be made available righteously each time with at least 7 days' notice in the Membership registration system and is binding for Users.

2. Annex No. 1 - available packages - is an integral part of these regulations.

3. The User shall have the right to lodge a complaint in writing to the Lessor’s address immediately, not later than within 7 days of the occurrence of the reason for the complaint. The Lessor shall examine the complaint within 21 days of its receipt.

4. If it is not possible to resolve the dispute amicably, the court for the City of Gdańsk shall be competent to settle it.

5. The Regulations are available in the Lessor’s reservation system and at the reception desk of the Coworking Space.

5. The Regulations shall enter into force 01.09.2023.

Appendix No. 1 - available packages

A. services for O4 Four, O4 Six, O4 Star and O4 Flow:

I. MINI O4 membership - building: Olivia Four/ Olivia Gate A - 1 entry (from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.) per month to the O4 Four Coworking Space (important: one-time service, no possibility of renewal) - net price of PLN 90.

II. LIGHT O4 membership - buildings: Olivia Four - 10 entrances (from 0:00 a.m. to 11:59 p.m.) per month to the O4 Four Coworking Space - net price of PLN 750.

III. BASIC O4 Membership - buildings: Olivia Four/ Olivia Gate A - 12 selected days (from 0:00 a.m. to 11:59 p.m.) per month, in the O4 Four Coworking Space – net price of PLN 950, in the O4 Flow Coworking Space – net price of PLN 850.

IV. SPACE O4 membership - buildings: Olivia Four/ Olivia Six - monthly access to O4 FOUR/SIX (from 0:00 a.m. to 11:59 p.m.) – net price of PLN 1250.

V. STANDARD O4 membership - buildings: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Gate A - monthly access to O4 FOUR/ O4 SIX/ O4 FLOW (from 0:00 a.m. to 11:59 p.m.) – net price of PLN 1600 (O4 FOUR) net price of PLN 1800 (O4 SIX) net price of PLN 1500 (O4 FLOW).

VI. PREMIUM O4 Membership - buildings: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A - three-month, six-month, nine-month and twelve-month access to the Office Module (from 0:00 a.m. on the first day until 11:59 p.m. on the last day) - monthly rent and termination by the User provided in the reservation system, depending on the selected Module and number of workstations.

VII. Conference Room Reservation - includes the ability to use the Conference Room selected in the reservation system located in: Olivia Four/ Olivia Six/ Olivia Star/ Olivia Gate A for the number of hours specified in the reservation on the date selected by the Tenant - rent from PLN 50 net for each clock hour started.

Cobot Terms & Conditions

Cobot is the web platform used by O4 to provide this website.

See Cobot Terms

back